Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning
Wie vroeger ging (ver)bouwen, had verschillende vergunning nodig. Zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en/of een milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen zijn de verschillende vergunningen voor wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning, dit zorgt voor betere dienstverlening, minder papierwerk, kortere procedures en betere afstemming van de voorschriften. Deze omgevingsvergunning kunt u digitaal aanvragen op www.omgevingsloket.nl of via de website van uw gemeente. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier via het omgevingsloket online uit te printen en vervolgens per post in te dienen bij de gemeente.

Aanvraag

Omgevingsvergunning nodig?
U heeft niet altijd niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Zo mag u in een aantal gevallen vergunningsvrij bouwen. In welke gevallen u vergunningsvrij mag bouwen met inachtneming van welke voorwaarden kunt u nagaan op www.rijksoverheid.nl of www.omgevingsloket.nl of navragen bij uw gemeente.

Wabo
Sinds 1 oktober 2010 mag er meer vergunningsvrij gebouwd worden. De regeling voor vergunningsvrij bouwen is onderdeel van het Besluit Omgevingsrecht, dat tegelijk met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking is getreden (op 1 oktober 2010).

Bouwbesluit
Het bouwbesluit 2012 biedt een overzicht van de bouwtechnische eisen waar alle bouwwerken zoals woningen, kantoren, winkels etc. in Nederland aan moeten voldoen. Deze eisen gaan over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook verbouwingen en slopen vallen onder het Bouwbesluit. Op www.bouwbesluitonline.nl kunt u de tekst van het Bouwbesluit 2012 raadplegen.

Relevante bouwregelgeving bij (ver)bouwingen
Bij (ver)bouwen gelden, naast de regels uit het Bouwbesluit, ook andere regelgevingen:
1. het bestemmingsplan;
2. welstandseisen;
3. de bouwverordening;
4. het burenrecht.
Alle gebouwen moeten aan de regels voldoen, ook als er geen omgevingsvergunning nodig is.

Kosten aanvraag: leges
Gemeenten brengen kosten in rekening voor de behandeling van de vergunningsaanvraag: de leges. Ook als de gemeente de vergunning niet verleent, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. De bedragen verschillen per gemeente (gemiddeld 1-4% van de bouwsom) en staan in de gemeentelijke legesverordening, hiervoor gelden geen landelijke regels.

Reguliere prodecure omgevingsvergunning
Vergunningsaanvragen waarbij alleen een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig is, vallen onder de reguliere procedure. Gemeenten beoordelen de aanvraag in acht weken (in uitzonderingsgevallen eventueel zes weken langer). Is binnen die termijn geen besluit over de aanvraag genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch een vergunning. Dit wordt dan een vergunning van rechtswege genoemd.

Vergunning van rechtswege
Er mag pas met een vergunning van rechtswege gebouwd worden als de bezwaarperiode van zes weken is verstreken. Als belanghebbenden (zoals omwonenden) bezwaar aantekenen, moet de gemeente daar eerst over beslissen. De gemeente buigt zich dan opnieuw over de vergunning. In het uiterste geval kan de rechter de vergunning vernietigen.

Starten met de uitvoering
Nadat een omgevingsvergunning voor bouwen is verleend, mag de vergunninghouder direct starten met de bouw, dit is dan wel voor eigen risico zolang de bezwaarperiode van zes weken niet is afgelopen. Dus let op: als omwonenden of belanghebbenden bezwaar maken tegen de vergunning dan moet het bouwwerk in het uiterste geval worden afgebroken. Het kan dus verstandig zijn om de bezwaarperiode af te wachten.

Verzorgen omgevingsvergunning
Het verzorgen van het gehele omgevingsvergunningstraject kunnen wij voor u begeleiden en uitwerken. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: info@PWbt.nl

Contact


  • Peter Wikkerink

  • Giezenbosweg 2a
    7121 MK Aalten
    T 0543 477 990

  • M 06 20 36 33 81 

  • Info@PWbt.nl